SATURDAY 20 APRIL 2019

Archivos por Etiqueta: medio ambiente

Crónica do debate parlamentario sobre a ILP en defensa do bosque autóctono

Ricardo Suárez García
Grado en Sociología. Máster en Relaciones Internacionales.
Doctorando de Medio Ambiente y Sociedad


¿Cales eran as medidas propostas?

A Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) tiña por obxecto dar a volta á actual política forestal apostando por opcións produtivas que compatibilicen a explotación e a conservación do mesmo. Na exposición de motivos ponse o acento na grande extensión que as especies de crecemento rápido e en concreto o eucalipto están a acadar no territorio galego, extensión que pasou dunhas 130000 hectáreas (HA) a comezos dos anos 70 ás máis de 500000 no presente, é dicir, arredor do 17% da superficie do país. Estes dados adquiren aínda máis transcendencia se temos en conta que o plano forestal do ano 1992 predicía unha cantidade límite de 245000 HA ocupadas por dita especie para o ano 2030 e o feito de que a súa plantación en monocultivo só é permitida polas lexislacións española e portuguesa. A introdución da variedade Nitems, que pola súa resistencia ao frío permitiría introducir o eucalipto nas zonas do interior do país onde a día de hoxe non chegaron estas plantacións é considerada coma outra ameaza.

Vista panorámica del monte Riobóo, en O Valadouro (Lugo). Fuente: Interempresas

Na opinión da comisión promotora da ILP esta política destrúe o sistema agro-gandeiro galego para favorecer os intereses dunha serie de empresas multinacionais foráneas, afondando no abandono do rural e provocando grandes danos ecosistémicos cuxas consecuencias van máis alá do monte, provocando lumes, afectando á biodiversidade, ao solo, e aos ríos, rías e acuíferos da nosa terra.

Proponse a necesidade de instrumentos de ordenamento do monte sexa cal sexa a súa titularidade así coma o fomento de convenios entre administración e titulares que favorezan que se leven a cabo accións axeitadas ás características do territorio. Piden a defensa da titularidade das comunidades de monte veciñal en man común (CMVMC) baixo calquera circunstancia e optando pola prohibición da intromisión da empresa privada no aproveitamento destes montes. Aposta promoción do asociacionismo entre particulares a través de UXFOR (unidades de xestión forestal) con dereito ao asesoramento por parte da administración.

O seguinte capítulo da proposta de lei propuña a prohibición do eucalipto Nitems en todo o territorio. No caso de resto de eucaliptos a prohibición abranguería os núcleos poboados e os espazos protexidos ou destinados á agricultura e gandería; en todo caso calquera nova plantación desta especie debería ser feita tras unha moratoria que estudase os usos adecuados para cada parcela do terreo forestal galego e deberá contar con faixas de separación entre explotacións.

Nomease tamén a vontade de prohibir os cultivos enerxéticos forestais e avógase pola posta en funcionamento dun programa de redución da superficie dedicada ao eucalipto, especialmente aquela que se encontre en situación de abandono. Incídese na necesidade de retirar a biomasa que poda servir de combustible para os lumes tralos traballos nos montes; na obriga de respectar as distancias entre as zonas arboradas e determinados accidentes xeográficos, zonas urbanas, patrimonio histórico e infraestruturas; e pola creación dun plano de prevención anual contra incendios que deberá ser aprobado no último trimestre así coma dun inventario de masas de frondosas autóctonas que axude a súa conservación e ao fomento da creación de novas masas deste tipo.

Por último, o documento fai unha clara aposta pola diversificación de producións sostibles no monte galego, polo fomento de PEMES de transformación das materias primas forestais que aporten valor engadido ás mesmas, pola compensación monetaria a aqueles propietarios do montes que aporten servicios ecosistémicos favorables para a sociedade galega e pola derrogación daquelas normativas contrarias ao anteriormente exposto.

 

As intervencións dos grupos parlamentarios.

BNG

Trala defensa da proposta por parte da poñente chegou a quenda de palabra dos diferentes grupos políticos que compoñen o Parlamento de Galicia. O BNG foi o primeiro coa intervención de Mini Rivas, quen comezou lamentándose pola desagrarización da economía galega durante as últimas décadas a través dun proceso de industrialización ilóxica e dunha forestación salvaxe por parte do paradoxicamente chamando ICONA (Instituto para a conservación da natureza) que levaron consigo o abandono do rural galego.

Acusou ás políticas levadas a cabo polo PP durante décadas de fomentar unha visión do rural como un mundo atrasado e de subvencionar o abandono das actividades agrarias e as plantación de eucalipto, provocando así a existencia no presente a presenza de masas de eucaliptais que superan o 50% do territorio en diversas zonas de Galicia; e apelou ao pensamento en positivo das posibilidades e da riqueza do noso rural, apto para a multifuncionalidade produtiva e os cultivos forestais de calidade en detrimento do que cualificou coma inframadeira.

Expresou magoa por unha propiedade forestal atomizada e en man de absentistas que acusa a carencia de ordenación por parte dos gobernos conservadores que só pensan nos intereses de empresas de fóra que non proporcionan valor engadido aos recursos naturais galegos. Botoulles en cara tamén a paralización de fórmulas de cooperación entre propietarios para o aproveitamento sostible do monte (UXFOR) que servían de fomento do gando extensivo e da colleita de froitos no monte que servirían para dotar aos mercados de produtos cárnicos e vexetais locais frescos e en conserva, así como a creación dunha nova figura de asociacionismo (SOFOR) que apenas se frutificou en 6 casos en toda a xeografía galega e que segundo del favorecen aos intereses da empresa privada.

Rematou a súa intervención pedindo ao resto de forzas políticas e a sociedade un esforzo por poñer o coñecemento de investigadores e paisanos ao servizo das potencialidades do monte para a economía galega.

PSdG

A seguinte quenda foi para Hernández Fernández, do grupo socialista, quen a pesar de salientar a importancia e utilidade que teñen as ILPs e de valorar positivamente a reacción da sociedade fronte a vaga de lumes de outubro de 2017 e a inquedanza social resultante pola revitalización do bosque autóctono, cualificou as coincidencias entre as iniciativas do seu partido e da proposta de lei a debate de “anecdóticas e testemuñais”. Argumentou que a existencia de discrepancias en canto ao contido do texto e a existencia de unha comisión de estudo (e non de investigación) que debe servir para que a sociedade galega traballe xunta e sen buscar culpables para mellorar a xestión do territorio forestal galego como fonte da oposición do seu grupo á proposta de lei.

Expresou o acordo en canto a aposta por “un monte sostible, multifuncional e dinámico” pero ao mesmo tempo recordou aos propoñentes a necesidade de que este sexa rendible economicamente, de escoitar ás diferentes partes e de buscar consenso no que debe ser “unha política de país” e animou aos sectores que defenden dita proposta a sentarse na mesa para mellorar o que consideran un bo ditame (o aprobado meses atrás por PPdeG e PSdeG) e loitar xuntos por unha recuperación das políticas do goberno de Touriño.

Para rematar, o representante dos socialistas quixo dar importancia a algunhas das facetas nas que o seu grupo coincide có texto proposto como a planificación integral dos usos rurais e os bens forestais, a limitación da proporción de eucalipto nas novas plantacións, a obriga de xestionar a biomasa forestal e a toma en consideración das CMVMC.

EnMarea

A terceira quenda foi para EnMarea e neste caso o orador foi Rodríguez Estévez, que expresou que o seu grupo comparte as preocupacións dos propoñentes por unha deficiente política baseada no eucalipto que desbota a multifuncionalidade e as oportunidades sostibles do monte, a súa aposta por unha xestión conxunta entre administración e propietarios e o rexeitamento dos cultivos enerxéticos forestais.

Mencionou o feito de que o territorio galego conte có 52% dos eucaliptos do estado español e cun 53% da variedade globulus (orixinaria de Australia) a nivel global, situación que ten pinta de se agravar coa introdución da variedade Nitems no interior. Cualificou de tendenciosas os dados ofrecidos polo goberno do PP cando se refire á súa intención de aumentar nun 50% as masas de frondosas autóctonas posto que se atendemos ás cifras absolutas este porcentaxe sobre 30000 HA supón un incremento menor que o 8% de aumento planeado para as 500000 HA de eucalipto. Datos que segundo o seu punto de vista mostran a falta de protección do bosque autóctono, que supón tamén a perda de superficie cultivable a prol dos intereses das empresas foráneas. Así mesmo recordou ao PP que polo menos cumpra coas leis promulgadas por eles mesmos, a quen tamén acusou de potenciar unha dinámica de abandono das CMVMC.

Rematou a súa intervención avogando por unha verdadeira industria de transformación dos recursos forestais que xere valor engadido, afirmando que o modelo do señor Couto (encargado da política forestal do goberno conservador) esnaquiza o patrimonio cultural, ambiental e económico e apelou a unión entre a veciñanza comuneira e outras entidades civís autoorganizadas  para loitar conxuntamente contra dito modelo.

PP

A última quenda foi a do grupo popular coa palabra de Blanco Paradelo, quen comezou coa benvida a Virxinia Rodríguez ao parlamento galego e co recoñecemento ao traballo levado a cabo polos redactores da ILP xa que supón unha gran oportunidade para debater entre diferentes visións sobre un tópico de gran actualidade e a mostra do orgullo que a sociedade galega sente polo seu rural.

Puxo en valor o feito de que ante uns acontecementos que superaron a sociedade galega e ao seu goberno, este último soubo reaccionar aprobando 30 medidas das cales 22 xa están cumpridas e poñendo en marcha unha comisión da que resultou un ditame con 123 recomendacións para “un monte multifuncional, vivo e ecolóxico” e nun acordo de país entre o seu grupo e o socialista e acusou ás outras forzas e aos redactores da proposta de traer ao parlamento as mesmas recomendacións que eles xa tiñan aprobado.

Acentuou o feito de que o PP non ía entrar na dicotomía entre aqueles que acusan ao eucalipto de especie invasora e aqueles que o ven como o principal axente dinamizador do rural galego cando para o seu grupo o importante é apostar por cada especie aló onde sexa viable. O orador apoiou o seu discurso nas teses de varios escolares coma Juan Picos, do que destacou que aclara que a palabra pirófita refírese á adaptación posterior ao incendio e non a provócalos ou que a matogueira pode ser moito máis perigosa que calquera especie arbórea; mencionou ao catedrático Rodríguez Soalleiro para defender que a xestión e máis imporante que a especie plantada; e tamén acudiu ás palabras de Ferros Viqueira para sinalar que que unha carballeira con exceso de biomasa pode ter máis perigo que un eucaliptal limpo. Apoiouse tamén en dados coma o feito de existir distritos forestais onde domina o eucalipto e hai menos incendios ou o feito de que a provincia de Ourense onde non ten presenza esta especie sexa onde o número de incendios é maior para negar a correlación especie-lume.

Cualificou de simple erro de estimación a superación do número de HA estimadas polo plano forestal do 92, segundo el motivado pola súa alta rendibilidade e demanda. Recordou que os eucaliptos xa non reciben subvencións hoxe en día e que existen multas para quen saltan as limitacións establecidas. Así mesmo recalcou que xera 5500 empregos e 150 millóns de euros en cortar que recaen sobre as familias galegas e sinalou que un novo informe da subdirección forestal rectifica a un primeiro que pedía a etiqueta ao eucalipto como especie invasora.

Para rematar defendeu os cultivos forestais enerxéticos como unha oportunidade económica competitiva que rebaixa as emisións de CO2 e botou en cara aos colectivos ecoloxistas o feito de estar en contra de tódalas formas de xerar enerxía, afirmou que a paralización das UXFOR debeuse á ilegalidade de algunhas asociacións de usuarios sen constitución formal e a necesidade de combater o abandono a través de explotacións rendibles e tendeu a man aos poñentes para que se sumen ao acordo acadado polo seu grupo e os socialistas.

 

A resposta da poñente.

A última quenda de palabra foi de novo para Virxinia Rodríguez, poñente e presidenta de ADEGA, que comezou a súa intervención con unha reprimenda aos parlamentarios pola súa falta de educación e apelando a súa condición de profesora para pedirlles coma aos seus nenos que deben “escoitar e ser respectuosos” e corrixir o seu comportamento de replicar fóra da súa quenda de palabra. Agradeceu o apoio de EnMarea e BNG, pediu recapacitación aos socialistas e ofreceu traballar nunha síntese entre os documentos de ambas partes.

Pasou logo a referirse ao PP para negar a súa exposición sobre o papel de matogueiras e eucaliptos, poñendo en valor o cometido das franxas verdes de protección e acusándoos de terxiversar os dados xa que non se pode comparar litoral con interior nin diferentes tipoloxías de incendios. Replicou tamén o argumento da rendibilidade afirmando que “do eucalipto non se vive, se sobrevive” e a falta de escoita á sociedade civil.

Fronte ao modelo forestal do PP defendeu a función ecolóxica de matogueiras e pastos, pediu o pago dos servizos ecosistémicos aos propietarios e a necesidade dun selo de certificación forestal galego, optou polo ás CMVMC na loita contra o abandono e denunciou que o asociacionismo está influído por mans privadas por culpa da figura das SOFOR.

Trala votación, có voto en contra do PP, a abstención dos socialistas e o voto a favor de EnMarea e BNG a toma en consideración da proposta foi denegada.

En Marea denuncia o fracaso da política industrial da Xunta, que supuxo a perda de 50.000 empregos desde 2008

En Marea denuncia o fracaso da política industrial da Xunta de Galicia e o seu absoluto desleixo ao respecto. E é que, mentres que a Comunidade continúa padecendo unha moi preocupante sangría do seu tecido industrial, con 50.000 empregos destruídos na última década; o goberno galego opta por desentenderse da situación reducindo case á metade o orzamento destinado a políticas de emprego.

Mentres que no conxunto do estado o tecido industrial gañou máis de 60.000 postos de traballo industrial no último ano, en Galicia a tendencia foi a inversa: destruíronse 8.500. Unha preocupante tendencia ante a que a Xunta non está a actuar con contundencia. E é que, tal e como denunciou o deputado Francisco Casal este venres, logo de que o conselleiro de Industria explicase o orzamento do seu departamento para 2019 no Parlamento, dende a chegada do Executivo Feijóo a partida para políticas de emprego tense reducido case á metade; pasando dos 421 millóns de euros orzamentados en 2009 aos 263 actuais. Unha redución que resulta aínda máis sangrante ao observar o nivel de execución orzamentaria, que se situou entre o 54% e o 71% nos últimos anos, deixando sen executar un total de 756 millóns de euros entre 2011 e 2017.

“A mellor proba do fracaso da súa política industrial é a evolución do emprego. Nunca na historia ningún Goberno en Galicia tivera un balance tan negativo.Destrución de emprego que non é algo do pasado, porque a EPA recén coñecida dá un dato moi preocupante: no último ano en Galicia volvéronse a destruír 8.500 empregos industriais, mentres que no resto do Estado a industria xerou máis de 60.000 postos de traballo. Como explica este diferencial tan negativo para o nos país?”, inquire o deputado de En Marea.

A situación resulta dobremente preocupante, pois á dramática destrución do tecido industrial e dos postos de traballo súmase a crecente precariedade. “Os datos non poden ser máis desalentadores” indica Casal, que destaca que o 91% dos contratos subscritos no último ano foron temporais, “cun índice de rotación, é dicir, número medio de contratos asinados nun ano por cada traballador de 4,21, e crecendo”.

Pero onde as estadísticas son máis demoledoras é no que se refire á aos menores de 30 anos, entre os que o índice de temporalidade chegou ao 63,4%. “Quen pode facer proxectos de futuro con estes datos, como vai medrar a natalidade en Galicia?”, pregunta Francisco Casal.

En Marea destaca que, de xeito paralelo, tamén o índice de producción industrial ten sufrido un preocupante descenso. “En 2008 estabamos nun índice de 140,071, e no que vai de 2018 situámonos no 110,054. É dicir, perdemos 30 puntos na evolución histórica”. Un descenso que contradí a tendencia xeral no conxunto do estado, onde a industria está a experimentar unha recuperación que continúa sen manifestarse en Galicia coa contundencia axeitada.

Francisco Casal destaca a relación entre este panorama e o desaforado encarecemento da enerxía, que deteriora a competitividade das empresas e resulta, ademais, inasumible para unha gran parte dos fogares galegos, entre os que tamén se incrementa a porcentaxe de unidades familiares en risco de pobreza enerxética.

“De novo o Goberno da Xunta amósase totalmente insensible coa pobreza enerxética que sofren mais de 400.000 persoas en Galicia, segundo o IGE. Xa fai uns meses impediu que se debatira neste Parlamento a Proposición de Lei de En Marea para paliar a Pobreza Enerxética, e agora dotan as axudas con 1,3  millóns de euros, o que só dará para axudar a unhas 3.000 familias. Compare este obxetivo coas 400.000 persoas en pobreza enerxética. Iso si, dotan 2,4 millóns para desenvolver un ecobarrio. Onde? En Ourense, para que o seu alcalde poida ter unha baza electoral orfo como está de realidades que presentar aos seus cidadáns”.

Reclama máis investimento para I+D+I
En Marea ve necesario que o goberno galego realice, ademais, un maior esforzo inversor no que se refire ao fomento da innovación. “Pensa o conselleiro que unha economía pode avanzar e ter futuro cun investimento público en I+D+i do 0,28%?”

O deputado tamén denunciou o nulo investimento previsto para transición enerxética. “Non hai nin un euro orzamentado para paliar e prever as súas posibles consecuencias e as transformacións que se van producir. Parece que a Xunta pensa ésta vai pasar de largo en Galicia. Non pensa a Xunta de Galicia que as políticas europeas de transición enerxética van a afectar as comarcas de As Pontes e Meirama antes ou despois? Non considera que hai que ir desenvolvendo políticas, estratexias e inversións para afrontalas con tempo e con espectativas de éxito futuro?”, indica Francisco Casal.
O deputado tamén denunciou o recorte dun 32% do orzamento destinado a políticas de desenvolvemento empresarial; “é dicir, o apoio á modernización, internacionalización, mellora da competitividade, innovación e productividade empresarial”. “Renuncien a seguir coa austeridade, incrementen os orzamentos como lles permiten o Estado e a UE e doten os orzamentos desta Consellería de polos menos 100 millóns de euros máis”, reclama Casal.

Brutal descenso do orzamento de vivenda: de 162 millóns en 2010, a 83

En Marea tamén denunciou este venres no Parlamento a nefasta políca de vivenda e medio ambiente da Xunta de Galicia. Un desleixo que evidencia a falla de sensibilidade do goberno autonómico cos problemas reais da cidadanía e a súa xestión pensada para favorecer os intereses de bancos e grandes empresas.

“Reformaron a LAU para reducir a estabilidade dos arrendatarios, reducindo de 5 a 3 anos a duración minima do contrato de aluguer. Deron ventaxas fiscais aos fondos buitre para investir en vivenda para aluguer. Negáronse a cumplir simplemente a Lei de Facendas Locais para que os concellos que quixesen facelo non puidesen aplicar un recargo ás vivendas baleiras de grandes posuidores. Rescataron bancos e adquiriron con diñeiro público miles de vivendas que as entidades bancarias non querían, pero non as utilizaron para axudar á xente que as necesitaba. Permitiron coas súas decisións o que está acontecendo en Cambre, na Patiña. Pero o que nos faltaba por ver era que practicaran a coaccción e o hostigamento cunha anciá de Ourense, inquilina de renda antiga, para tratar de botala da súa vivenda nun edificio da Xunta de Galicia. 2 altos cargos declararán como imputados ante unha querela da Fiscalía”, denuncia Antón Sánchez.
O vicevoceiro de En Marea foi o encargado de lembrarlle ao titular da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a súa nefasta xestión e a distancia cada vez maior existente entre os recursos que a Xunta dispón para vivenda e os dos países europeos verdadeiramente preocupados por garantir este dereito.

En Marea considera intolerable que no 2016 a Xunta executase únicamente o 15% do Programa de Rehabilitación de Vivenda. Así como que deixase sen utilizar 3 dos 5 millóns orzamentados no seguinte exercicio. Ademais, en 2017 “o programa estrela deste goberno para mobilizar a vivenda baleira executou 10.499 euros dos 300.000 orzamentados, un “exitoso” 3,2% que deu como resultado a posta para aluguer de 16 vivendas dentro dos 53 concellos adheridos”, lamenta o vicevoceiro.

Para En Marea resulta intolerable que a Xunta deixase igualmente sen executar unha importante porcentaxe dos recursos destinados ao Programa Aluga: o 80%. Unha nefasta xestión que se extende tamén ao Bono Aluguer Social, cuxo orzamento o goberno galego executou só nun 64%.

“A vostedes nunca lles interesou defender o dereito á vivenda fronte á vivenda como negocio. No ano 2010, segundo datos do IGE, iniciáronse en Galiza 2.900 vivendas de protección, no 2015 5 e no 2016, 4. A unha distancia sideral da media estatal, entre 35 e 50 veces menos. A política liberalizadora do mercado do solo e da vivenda, a rebaixa na porcentaxe de edificabilidade destinada a Vivenda Protexida, expresada na lei 8/2012 de vivenda de Galiza, o abandono do IGVS das políticas de construción de vivenda protexida, ou a baixísima execucción, ano tras ano dos orzamentos destinados a vivenda, derivan nun mercado no que pouco mais do 4% do total de vivendas son protexidas, menos da metade da media estatal. Un fiasco sin paliativos”.

Política ambiental supeditada aos intereses económicos e empresariais
O vicevoceiro de En Marea denunciou tamén o fiasco que supuxeron as políticas do goberno galego en materia medioambiental. Un eido que para o goberno galego semella non ter máis importancia que o rédito económico que del poida extraerse. “Esta é unha Consellería supeditada completamente á de Economía e industria, á Dirección de Enerxía e Minas e ás mineiras e eléctricas. Barra libre para as empresas que agreden o medio ambiente. As denuncias do Defensor do Pueblo pola situación das louseiras en Valdeorras, da Valedora pola mina de Touro, ou da Fiscalía polo caso das minas de San Fins, así o atestiguan. As mineiras e eléctricas márcanlles o paso a este goberno”, critica Antón Sánchez, que debullou tamén as reiteradas promesas incumpridas nesta área.

O vicevoceiro de En Marea lembrou que, a pesar do seu compromiso de sacalas adiante, a Xunta de Galicia aínda non teña aprobado as Directrices da Paisaxe, que aportarían garantías ambientais que actualmente non existen á hora de permitir a implantación de parques eólicos ou minas. Igual que sen cumprir quedou a comprometida ampliación da Rede Natura; o borrador da Estratexia de Cambio Climático e Enerxía, a Lei de Patrimonio Natural; o Plan Director de Ríos de Galicia; a Oficina Técnica para a Promoción e Coordinación do Pacto dos alcaldes polo clima e enerxía de Galicia; o Plan de adaptación das costas galegas ao cambio climático; a nova Lei de Residuos;ou os Plans de recuperación, protección e conservación de especies ameazadas. A Xunta de Galicia regulou cun Decreto o seu Católogo de especies ameazadas. Sen embargo, das 74 especies en vías de extinción únicamente 2 contan con plans de protección”.

El desarrollo eólico de proyectos como el Mouriños es incompatible con el turismo de calidad en zonas de alto valor paisajístico

Desde el mirador del Monte Branco, en Ponteceso (A Coruña), el paisaje está dominado por la Serra do Gontón, que ocupa un lugar predominante a nivel visual en el estuario del río Anllóns / Salvemos Cabana

El parque eólico planteado en la Serra do Gontón, que además no dejará ni un solo euro a las arcas públicas en concepto de canon de compensación ambiental, creará un impacto visual significativo sobre el estuario del río Anllóns y el mirador del Monte Branco, considerado como uno de los principales observatorios del paisaje del noroeste peninsular.

Esta zona de la Costa da Morte, que va de Ponteceso a Laxe pasando por Cabana de Bergantiños, que es el lugar donde pretende instalarse el proyecto, destaca por su elevado valor paisajístico y por una economía basada cada vez en mayor medida por el desarrollo del turismo rural y de naturaleza.

De hecho, y tal y como ya advirtieron tanto Salvemos Cabana como otras asociaciones durante el período de exposición pública, el área afectada por este proyecto de Naturgy se encuentra muy próxima a la Zona Especial de Conservación (ZEC) Costa da Morte, a la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Costa da Morte Norte y tan sólo a 850 metros de la Important Bird Area (IBA) Costa da Morte, atesorando además una importante biodiversidad, dado que en esta costera se han llegado a registrar la presencia de más de 300 tipos de aves, que constituyen un reclamo más para el turismo nacional e internacional que cada año recibe la comarca.

EL ACTUAL MODELO DE DESARROLLO EÓLICO ES INCOMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOSTENIBLE

La realidad es que el desarrollo eólico que ha fomentado el actual Gobierno del PP en la Xunta de Galicia es incompatible con un desarrollo sostenible y ordenado de la actividad turística, dado que el proyecto Mouriños pretende recalificar uno de los lugares más emblemáticos del paisaje gallego como suelo industrial, impidiendo además que la Serra do Gontón pueda formar parte de una futura ampliación de la Red Natura 2000.

Por otra parte, hay que recordar que este proyecto, que finalmente ha quedado integrado por 3 aerogeneradores de gran porte que alcanzan los 151 metros de altura total, dejará, en virtud de la Ley 8/2009, por la que se regula el aprovechamiento eólico en Galicia, cero euros en concepto de canon compensatorio, pero a cambio un impacto visual difícilmente asumible sobre el estuario del río Anllóns y el mirador del Monte Branco, considerado como uno de los grandes observatorios del paisaje a nivel gallego.

La autorización ambiental al proyecto eólico Mouriños pone en duda la utilidad de la normativa sobre la protección de la naturaleza en Galicia

Penedo do Medio, en el corazón de la Serra do Gontón

El documento publicado por la Dirección Xeral de Medio Ambiente e Cambio Climático no garantiza la integridad y la pervivencia de los valores naturales de la Serra do Gontón, uno de los últimos paisajes vírgenes de la Costa da Morte.

Salvemos Cabana lamenta profundamente que la Xunta haya recurrido a publicar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto eólico Mouriños en mitad del mes de agosto suponiendo que así va a encontrar una menor oposición social frente a un proyecto que sólo apuesta por el beneficio empresarial pero que supone una carga inasumible para el futuro de la Comarca de Bergantiños.

Lejos de eso, esta situación no hace más que reavivar la protesta social frente a lo que está sucediendo en Galicia con este y otros proyectos similares de Naturgy como el Pena Forcada-Catasol II, lo que acaba poniendo en duda si la normativa sobre la protección de la naturaleza tiene alguna utilidad en territorio gallego.

El documento publicado por la Dirección Xeral de Medio Ambiente e Cambio Climático ignora por sistema la mayoría de las alegaciones presentadas tanto por entidades como por decenas de particulares y sólo atiende a la eliminación de uno de los aerogeneradores (el M1), algo sin duda posible gracias a la información aportada al Instituto de Estudos do Territorio (IET) sobre la vulnerabilidad del paisaje que rodea al conocido como Pico de Sinde, en el extremo norte de la sierra costera.

FALTA DE GARANTÍAS EN LA PROTECCIÓN DE UNA ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

En cuanto a la protección de la biodiversidad, tanto el entorno poligonal como las infraestructuras del proyecto eólico se encuentran dentro del área de distribución potencial de la subespécie lusitánica del escribano palustre (Emberiza schoeniclus L. subsp. lusitanica Steinbacher), en peligro de extinción. Resulta lamentable que la Xunta dé por buenas las afirmaciones de la empresa de que en el área de implantación “no se encuentran humedales o hábitats apropiados para el desarrollo de esta especie” cuando debido a su proximidad a los mismos, la zona puede ser utilizada de corredor ecológico entre ellos.

AFECCIÓN A AVES Y QUIRÓPTEROS

Por otra parte, no se entiende cómo la Dirección Xeral de Medio Ambiente y Cambio Climático puede dar luz verde a un proyecto cuya empresa promotora indica que “resulta previsible un efecto acumulativo y sinérgico por colisión y efectos barrera sobre la avifauna y quirópteros“, más cuando ya había manifestado en su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que el elevado coste justificaba la no instalación en los aerogeneradores de dispositivos automáticos que posibiliten el paro de emergencia por colisión como radares o sistemas tipo DTBird. Y todo, a escasa distancia de una Important Bird Area (IBA) y en las inmediaciones de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Costa da Morte Norte (ES0000176) y la ZEPA correspondiente al espacio marino Costa da Morte (ES0000497) donde se estima, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, que más de un millóns de aves migratorias pasan durante el verano-otoño durante su migración anual.

ACONDICIONAMIENTO DEL MIRADOR DE A FERNANDIÑA AL LADO DE UN AEROGENERADOR CON ALTOS NIVELES DE EMISIÓN SONORA

Como de “ciencia ficción” puede calificarse el objetivo que figura en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Xunta del acondicionamiento del mirador de A Fernandiña a escasa distancia del aerogenerador M2, más cuando la promotora reconoció en la documentación presentada a consultas durante el proceso de tramitación que “el nivel de potencia sonora de los aerogeneradores es aproximadamente de 110 decibelios“, un nivel comparable al de la música de una discoteca a todo volumen. De hecho, a partir de los 120 decibelios, el oído humano entra en el umbral del dolor y hay riesgo de sordera. Hay que recordar que aunque la percepción disminuye con la distancia la proximidad entre el mirador de A Fernandiña y el aerogenerador M2 imposibilitará una observación tranquila del paisaje cuando este se encuentre en funcionamiento.

VERGONZOSA UTILIZACIÓN DE LA AXENCIA DE TURISMO DE GALICIA

Finalmente, hay que destacar la pretensión que figura en el texto de realizar una campaña de divulgación “de todos los valores naturales, culturales y patrimoniales de la zona, así como las rutas turísticas, de senderismo y playas” a realizar “durante el primer año de explotación del parque eólico” que se podrá llevar a cabo “a través de vídeos promocionales, charlas, visitas guiadas, etc.“, y que “deberá mostrar también los beneficios de la energía eólica“, una campaña que se realizará “en coordinación con la Axencia de Turismo de Galicia“.

En este punto resulta inaceptable que una vez se ha autorizado la desfiguración permanente de los montes de la Serra do Gontón, la Xunta pueda permitir la utilización de una agencia pública, con recursos financiados por la ciudadanía, para la realización de una campaña de marketing a favor de los intereses particulares de una corporación cuyo fin último es el beneficio empresarial y el engrosamiento de las cuentas de resultados de sus accionistas.

Axentes forestais e medio ambientais denuncian a Medio Ambiente na Inspección de Traballo por vulnerar a seguridade laboral

A representación da CIG e da UGT no colectivo de axentes forestais e medio ambientais presentou hoxe denuncias nas catro delegacións provinciais da Inspección de Traballo contra a Consellaría de Medio Ambiente por incumprimentos en materia de protección e seguridade no traballo. Dende a representación sindical reclámanlle á autoridade laboral que corrixa canto antes as “graves deficiencias” detectadas.

Os axentes solicítanlle á Inspección que inste o departamento autonómico a cumprir a normativa en materia de prevención de riscos laborais e actúe de xeito inmediato para corrixir as “graves deficiencias” denunciadas. Ao mesmo tempo, dada a gravidade dos feitos denunciados e a posibilidade de que se poidan producir danos ás persoas, reclaman “celeridade e acción inmediata” no traballo inspector e na aplicación das medidas cautelares que procedan.

Nos escritos presentadas lembran que a Consellaría conta cun documento de avaliación de riscos laborais para o persoal de campo do Servizo de Conservación da Natureza no que se recollen as medidas correctoras que se deben aplicar para reducir ou minimizar os riscos aos que está exposto tanto o persoal funcionario como o laboral adscrito ao este servizo. “Mais a día de hoxe seguen sen aplicarse moitas das medidas previstas no Plan de Acción, supoñendo un risco para a seguridade e saúde laboral dos traballadores/as”.

Entre os incumprimentos, citan que non se lles informase aos axentes dos riscos do seu posto de traballo, agás aos que se encargan de tarefas concretas como a vespa velutina. Tampouco se lles proporciona formación en materia de prevención dos riscos inherentes ás súas funcións, nin se lles formou en técnicas de afrontamento de condutas agresivas e conflitos nin en técnicas de captura de animais, coidados e forma de actuación.

Non se lles dotou de EPI contra eventuais riscos biolóxicos ou químicos aos que podan estar expostos/as e tampouco do material que establece o Plan, como luvas, lentes ou calzado axeitado. Na entrada e saída das granxas ou explotacións gandeiras non se toma ningunha medida hixiénica que minimice riscos de contaxio de enfermidades nin a súa exportación fora da explotación. Nin se colocan calzas, funda ou se realiza ningún protocolo hixiénico.

O persoal tamén carece de formación en riscos biolóxicos derivados da manipulación de animais e cadáveres de animais. Non se dotou a cada oficina de redes e útiles para manipular animais silvestres; no caso das serpes non hai pinzas axeitadas para manipulalas, así como luvas para evitar mordeduras no seu manexo. Non se formou os traballadores/as en técnicas de captura, coidados e forma de actuación.

Golpes de calor

Tamén se denuncia que non se estableceu ningunha medida concreta para evitar problemas de saúde ou accidentes debido a temperatura ou outras variábeis climáticas, polo que o persoal non ten formación nin información para prever un golpe de calor ou hidratarse axeitadamente; os vehículos non teñen cadeas ou sistemas para evitar escorregamentos na neve, e moitos deles levan rodas de estrada para circular polo monte; e tampouco se organiza o traballo tendo en conta os rigores climáticos, e moitas veces trabállase en solitario xa que non se cobren permisos, vacacións, baixas nin vacantes, o que minguou considerabelmente o cadro persoal.

O persoal carece de cascos para evitar golpes por caídas de obxectos na realización de tarefas concretas ou na entrada en instalacións como obras de estradas, vías e infraestruturas hidráulicas ou cortas de árbores. Tampouco ten formación en primeiros auxilios nin evacuación.

Nos escritos presentados na Inspección tamén se lembra que a pesar de que o persoal de conservación da natureza traballo só moitas veces, no medio natural e en situación de illamento, non esta prevista ningunha medida de seguridade para detectar un problema de saúde ocasionado durante a actividade laboral ou un accidente. <<De acontecer pode estar toda a xornada incomunicado/a>>, denúnciase.

Tampouco existe unha obriga ou protocolo claro da necesidade de traballar en parellas, non se cobren as vacantes, baixas nin vacacións. Non se establece un cadro de persoal derivado da necesidade de traballo en parellas, ademais de se amortizaren prazas nos últimos anos.

Dende o apagón analóxico de 2016 o persoal carece de emisoras para a comunicación, o que é especialmente perigoso en zonas de sombra para teléfonos móbiles.

Nas funcións que os axentes ambientais realizan sobre o control da actividade cinexética non teñen activada a día de hoxe ningunha medida de seguridade persoal, como chalecos antibala.

Os vehículos non están perfectamente identificados como axente de autoridade e presentan importantes deficiencias derivadas da falta de mantemento.

Moitos dos traballadores/as carecen de acreditación que os identifica como axentes da autoridade

Os excesos horarios son fonte continua de conflito do persoal, xa que producen alteracións do sono, desgaste e elevado cansazo.

Outros incumprimentos perigosos

Dende hai uns anos tampouco se permite a adaptabilidade ou flexibilidade horaria para permitir a conciliación da vida laboral ou familiar. As vacacións ou outros permisos están a ser cuestionados e negados polas xefaturas territoriais e de servizo de persoal sen xustificación ou sen estar vinculadas á carga de traballo, o que crea un mal ambiente laboral.

Os accidentes derivados do control da caza e outras agresións sufridas polo persoal nos últimos anos son unha preocupación continua xa que a Xunta non tomou ningunha medida para evitar estas situacións.

Finalmente, denúnciase que os axentes forestais e ambientais teñen entre as súas funcións a de dirección técnica de extinción, polo que existe unha asignación temporal de reforzo no verán dalgúns axentes dende o servizo de conservación da Consellería de Medio Ambiente cara ao servizo de prevención e extinción de incendios forestais da Consellería do Medio Rural. <<Esta asignación que se realiza todos os anos faise improvisadamente, sen formación en materia preventiva nin actualización de coñecementos en materia de coordinacións do SPDCIF, sen EPI adecuado e en tempo e forma inadecuado>>.

Xuntanza coa Administración

Por outra banda, as organizacións sindicais con representación entre o colectivo de axentes forestais e medio ambientais están chamadas este martes a unha xuntanza en San Caetano co director xeral da Función Pública para abordar a proposta de acordo sobre as condicións de traballo achegada pola Xunta e que motivou a convocatoria de mobilizacións e dunha folga que comezará este mércores día 1. Dende o comité de folga (CIG e UGT) critican que a un día de iniciarse o paro indefinido a Administración aínda non se teña posto en contacto con eles/as.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies