SUNDAY 24 FEBRUARY 2019

Archivos por Etiqueta: Ecoloxía

Pedimos ao Goberno galego que siga o camiño das Illas Baleares e cree unha ambiciosa lei de residuos que poña á redución no centro.

Amigos da Terra celebra a aprobación da Lei Balear de residuos, que se posiciona como unha das máis ambiciosas de España e de Europa, e adiántase en moitas medidas á Directiva recentemente aprobada relativa aos plásticos dun só uso. A pesar da oposición que xerou o documento entre lobbys de envasadores e fabricantes de produtos de usar e tirar, estatais e europeos, a lei aprobouse con éxito e priorizando a protección ambiental e o residuo cero, fronte aos intereses e presións económicas.

Como medidas destacadas, establécese un obxectivo vinculante de redución do 10% en 2021, con respecto aos residuos xerados en 2010 e do 20% en 2030. Para acadar estes obxectivos, a lei propón a prohibición en dous anos dos principais produtos de plástico dun só uso como bolsas, envases, cápsulas de café, palliñas ou toalliñas. Ademais establece obxectivos de preparación para a reutilización, do 3% para 2025 e 5% para 2030 e deixa a porta aberta á reintroducción do Sistema de Depósito para os envases de bebidas.

Tamén é relevante a prohibición de produtos con microplásticos e nanoplásticos, así como os modelos non reutilizables ou recargables de chisqueiros, coitelas de afeitar, cartuchos e tóners de impresoras.

Con este documento aprobado, agora é o momento de iniciar a posta en marcha das súas medidas, para avanzar cara ao residuo cero, e reducir a elevada cantidade de plástico que afecta ao Mediterráneo, e outros mares e océanos. “Esta lei deberá ser un exemplo para seguir polo resto de Comunidades Autónomas como Galicia, e mesmo para as futuras normativas estatais, de maneira que a xeración e xestión de residuos no país poida cambiar a súa dinámica actual, e consíganse menores cifras de xeración de residuos e maiores porcentaxes de reutilización e reciclaxe, para dar así cumprimento ás Directivas Europeas, e reducir a problemática causada por incineradoras e vertedoiros no país”, declara María Durán, responsable da área de Recursos Naturais de Amigos da Terra.

Desde Amigos da Terra espérase que este tipo de normativas non sexan excepionais e noticia, senón que sexan as que predominen en todo o Estado, e así poidamos avanzar cara ao necesario residuo cero

As organizacións ecoloxistas piden ao Goberno de Sánchez unha profunda reforma fiscal para integrar criterios de ecofiscalidade

No documento ‘Propostas de fiscalidade ambiental: avanzando cara a un mundo máis xusto e sustentable’, as organizacións Amigos da Terra, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife e WWF propomos reformas concretas dos impostos actuaispara incorporar criterios ambientais e até 13 novos impostos que incentiven ou penalicen determinadas actividades, condutas e decisións dos axentes económicos (as empresas, os gobernos, as familias e as persoas individuais) segundo o seu impacto ambiental.

fiscalidade ecolóxica é un medio para incentivar cambios de comportamento que se consideran positivos desde o punto de vista ambiental. Ao mesmo tempo, dada a situación de desigualdade crecente na repartición da riqueza no noso Estado, debe facerse un esforzo suplementario para que o deseño da fiscalidade ambiental sirva para reducir esta brecha, facilitar os comportamentos sustentables ás clases menos favorecidas e garantir que os axentes económicos con maior impacto no medio ambiente sexan os principais contribuíntes ás arcas dos impostos verdes.

Por iso, as principais organizacións ecoloxistas presentan ‘Propostas de fiscalidade ambiental: avanzando cara a un mundo máis xusto e sustentable’, unha serie de propostas de fiscalidade ecolóxica, e solicitan ao Goberno central a posta en marcha dunha profunda reforma fiscal na que se integren estas medidas. O obxectivo é que a fiscalidade española achéguese ás dos países da nosa contorna (en termos de porcentaxe do PIB, ocupamos o posto 25 no ranking da fiscalidade ambiental da UE-28), para poder orientar o comportamento dos axentes económicos e contribuír á protección do medio ambiente e á mellora da xustiza social.

Do mesmo xeito é importante que a recadación obtida desta política fiscal sexa finalista e que se destine integramente a facilitar a transición ecolóxica e alcanzar un modelo socioeconómico acorde aos límites do planeta.

Reformar impostos como o IVE, o IRPF ou o Imposto sobre Sociedades para que primen actividades máis sustentables; as taxas sobre os hidrocarburos para penalizar aos combustibles máis contaminantes; gravar a xeración de CO2, disuadir da produción da enerxía nuclear; crear novos impostos como o da vertedura e incineración de residuos, sobre a caza, o consumo de praguicidas ou a extracción de auga subterránea; ou un imposto sobre a gandaría intensiva, que grave o impacto ambiental que provoca a xeración de xurros ou as emisións de metano, son algunhas das medidas que piden os grupos ecoloxistas. Tamén se inclúen reformas ecolóxicas en impostos municipais como o IBI ou a taxa de residuos.

Dada a situación de urxencia ambiental na que nos atopamos (cambio climático, perda de biodiversidade, aumento dos residuos e da contaminación química), esta reforma fiscal é urxente e deberá trasladar aos seus responsables os custos ambientais de determinadas actividades económicas impactantes ou o uso de produtos contaminantes, ademais de bonificar a realización de boas prácticas que leven externalidades positivas para o conxunto da sociedade e axudar a reducir desequilibrios sociais.

Por este motivo, as organizacións ecoloxistas esperamos que estas propostas sexan postas en práctica e completadas polas distintas administracións estatais, autonómicas e locais nas súas respectivas competencias e territorios, de modo que avancemos de modo decidido cara á sustentabilidade ambiental cunha maior equidade social.

O conselleiro de Cultura pon en grave risco o camiño de Santiago e o Xacobeo 2021 para favorecer a mina de Touro

No pleno deste mércores, o conselleiro de Cultura Román Rodríguez despreciou o informe de ICOMOS, organismo asesor da UNESCO, no que lle advirte á Xunta de Galicia que de ir adiante a mina de Touro, o camiño francés perdería o recoñecemento de patrimonio da humanidade. Este organismo internacional levou a cabo un estudo técnico no que demostra os múltiples impactos deste megaproxecto mineiro no camiño de Santiago. Neste informe fálase de impactos visuais, sonoros, perda dos valores identitarios que lle valeron a súa inclusión na lista de bens patrimonio da humanidade, e mesmo da destrucción material do tramo histórico Arzúa-Quión-Amenal.

O conselleiro envalentonouse alegando que as competencias sobre patrimonio pertencenlle á dirección xeral, e polo tanto é este organismo o que debe informar favorable ou desfavorablemente ó proxecto. O que se lle escapa ó conselleiro é que a administración galega non ten competencia nin poder de decisión algún sobre a posible exclusión do camiño como patrimonio mundial.

A asociación Aldea Viva alerta de que ás portas do Xacobeo 2021 non parece responsable poñer en risco un negocio millonario e que contribúe ó desenvolvemento do rural, para favorecer os intereses dunha multinacional estranxeira.

1 de decembro de 2018: Día de Acción Global contra o Carbón

Necesitamos levar a cabo transicións rápidas e de gran alcance na sociedade e nos sistemas en materia de enerxía, terra, alimentos, urbanos, consumo e industrial. Todas as persoas do mundo temos un papel que xogar e as persoas con maior capacidade e responsabilidade deben asumir o liderado e apoiar ás outras na súa viaxe. Ninguén debe quedar atrás. O cambio climático ha deixado de ser unha futura ameaza, está aquí e está a empeorar rapidamente. Limitar o quecemento a 1,5° C en lugar da 2° C supoñería unha gran diferenza tanto para a vida nos océanos como na terra. Evitaríase que centos de millóns de persoas sufran ondas de calor extremas de forma frecuente e reduciríase á metade a porcentaxe adicional de poboación que tería que enfrontarse á escaseza de auga, así mesmo serviría para lograr os obxectivos sobre desenvolvemento sustentable e sobre a erradicación da pobreza. Medio grao marca unha diferenza importante para millóns de persoas, seres vivos e ecosistemas.

 

ADEGA oponse ao proxecto da cidade deportiva do Celta de Vigo e da área comercial en Mos

A cidade deportiva do Celta en Mos: un novo caso de pelotazo urbanístico!

O proxecto da cidade deportiva do Real Club Celta de Vigo e do megacentro comercial en Mos está a ser tramitado mediante unha modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do concello de Mos. O obxectivo desta modificación parcial, cuxo promotor é o propio concello da man da alcaldesa do PP Nidia Arévalo, consiste na delimitación dun sector de solo urbanizable destinado para “dotacións de carácter privado e usos terciarios comerciais”. Deste xeito preténdese transformar solos rústicos de protección forestal, que son maioritariamente naturais, en solos urbanizables incrementando mediante esta actuación a presión sobre o territorio.

Así tense previsto expropiar 864.000 metros cadrados de monte, dos cales a metade corresponden a monte en man común, co fin de cedelos a Carlos Mouriño, presidente do Club Celta de Vigo, quen construirá un centro comercial de 120.000 metros cadrados, alén das dotacións deportivas. Deste xeito, a través do falso discurso da xeración de emprego, do progreso e da diversificación da economía, tentan xustificar as dotacións deportivas e as áreas comerciais como beneficiosas para a veciñanza, mais estes beneficios recaerán coma sempre nas mans duns poucos e sempre en detrimento das comunidades locais e do medio ambiente.

Esta actuación corresponde cun modelo e cunha lóxica caduca e errada que presenta un gran impacto ambiental negativo, así como unha ocupación do territorio que non favorece a mobilidade sostible e que actúa como barreira ecolóxica nos ecosistemas.

O monte comunal: unha alternativa real!

Dos 864.650 m² afectados na modificación parcial do PXOM, 230.100 m² pertencen ao monte comunal de Tameiga (o 28% da superficie) e 153.700 m² ao CMVMC de Pereiras (19% do total afectado). Pola súa banda, 393.300 m² corresponden a fincas de particulares, 46.250 m² son de dominio público e 41.300 m² corresponden á superficie afectada polo novo sistema xeral viario.

De toda a superficie afectada, os únicos terreos suxeitos a protección como rústicos forestais son os pertencentes aos montes veciñais polo simple feito de seren montes comunais. Mais o artigo 35.5 da lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia establece que “O plan xeral poderá excluír xustificadamente do solo rústico de especial protección os terreos necesarios para o desenvolvemento urbanístico racional, logo do informe favorable do órgano que teña a competencia sectorial correspondente”. Así, a través desta fórmula legal, pódese expropiar terreos dos montes comunais afectados co fin de especular con dotacións e insfraestruturas privadas.

Unha vez máis estase a pasar por alto desde as administracións o potencial de xeración de emprego e fixación de poboación que constitúe a xestión sostible do monte comunal. Este feito quedou constatado co rexeitamento o pasado 20 de novembro no parlamento de Galiza da ILP en defensa do bosque autóctono, unha iniciativa que contou co apoio de máis de 42.000 galegas e galegos. Así, unha aposta clara pola multifuncionalidade do monte, pola silvicultura próxima á natureza e por axudas para o mantemento e recuperación dos bosques autóctonos e dos seus servizos ecosistémicos, serían alternativas reais e viables moito máis beneficiosas para a poboación local, para a economía circular e para o medio ambiente.

Afección ás captacións de augas e ás comunidade de augas

Captacións de auga subterránea

No ámbito de actuación afectado polo proxecto urbanístico localízase o nacente do rego Porteliña, identificada e clasificada a súa correspondente zona de policía no PXOM de Mos como Solo Rústico de Protección de Augas (SRPA). Nesta zona de nacente localízanse ademais especies arbóreas de bosque de ribeira, principalmente salgueiros, ameneiros e outras caducifolias autóctonas, que como tal cumpren unha valiosa función ecolóxica en canto que dotan ao territorio de conectividade, permitindo ser espazos de acubillo, refuxio e alimento para a fauna.

Na superficie afectada existen ademais sistemas autónomos de captacións de auga subterránea para o consumo que dan servizo principalmente ás parroquias de Tameiga e de Cela. Deste xeito, a modificación puntual do PXOM de Mos afecta ao abastecemento e á xestión comunitaria das augas levadas a cabo pola propia veciñanza a través de traídas veciñais xestionadas por comunidades de augas.

Oposición ao proxecto

O pasado venres 23 de novembro, a comunidade de montes de Tameiga e a comunidade de augas de traída, xunto co apoio doutros colectivos e da veciñanza do concello, organizaron a primeira dunha serie de concentracións para esixir a paralización do proxecto da cidade deportiva e en defensa do monte comunal.

Desde ADEGA opoñémonos rotundamente a este proxecto especulativo e de expropiación do monte comunal, e actuaremos presentando as alegacións correspondentes, ademais de apoiar en todo momento a loita da veciñanza e defendendo os ecosistemas afectados.

O monte é vida e non un lugar para especular!

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies