THURSDAY 18 APRIL 2019

Archivos por Etiqueta: CCOO

Os datos do paro rexistrado confirman a minoración do mercado laboral galego

O Sindicato Nacional de CCOO de Galicia considera que os datos do paro rexistrado do mes de xaneiro de 2019 confirman a minoración do mercado laboral galego. A secretaria de Emprego, Maica Bouza, lamenta que, unha vez máis, Galicia comece o ano «á cola de España», circunstancia que atribúe á «fraxilidade do noso tecido produtivo», caracterizado pola estacionalidade e a precariedade.

Oficina do Servizo Público de Emprego na Coruña

Segundo a voceira de CCOO, Galicia medra e crea emprego precario, sobre todo en actividades estacionais de baixo valor engadido que dependen do calendario e da conxuntura económica. «En canto varía algún deses factores, o emprego creado desaparece, como aconteceu en xaneiro polo remate da campaña de Nadal».

A secretaria de Emprego de CCOO lamenta que en Galicia se estea consolidando este modelo precario, no que «mes tras mes, os postos de traballo creado teñen data de caducidade». É o que aconteceu en xaneiro, onde nove de cada dez contratos rexistrados foron temporais. «Isto provoca que Galicia non sexa un lugar atractivo nin para desenvolver un proxecto de vida nin para atraer investimentos empresariais. A continuada caída da poboación activa e os datos de captación de investimento así o indican», apunta Bouza.

En opinión da sindicalista, Galicia «precisa un proxecto de país». Neste sentido, considera que unha Estratexia de Dinamización Demográfica non resolve por si soa nin a caída de poboación nin o avellentamento dun territorio.

A secretaria de Emprego de CCOO propón outro modelo de desenvolvemento, que aposte por un tecido produtivo que non sexa obsoleto, que cree emprego de calidade, con servizos públicos para favorecer a conciliación persoal, familiar e laboral e mellorar a calidade de vida da cidadanía e con infraestruturas físicas e tecnolóxicas que o acompañen. «Persistir na actual política do Partido Popular converterá Galicia nun deserto empresarial e nun xeriátrico», conclúe Bouza.

Paro rexistrado

No mes de xaneiro subiu o paro rexistrado tanto en Galicia (5505 persoas paradas máis ca o mes anterior) coma na media estatal (83.464 persoas paradas máis). Non obstante, en proporción, a suba é maior na nosa comunidade (+3,25 %) ca na media do Estado (+2,61 %); tamén é superior á rexistrada un ano antes: un 3,25 % en Galicia fronte ao 2,63 % estatal. Polo tanto, o número de persoas en paro na comunidade sobe ata as 174.800 (75.186 homes e 99.614 mulleres); dese total, 8234 son menores de 25 anos.

Con todo, a caída da poboación activa maquilla as estatísticas do paro, xa que este mes se destruíu máis emprego (13.737 afiliacións menos á seguridade social) do que subiu o paro (5.505 persoas paradas máis). O paro rexistrado sobe máis nas mulleres ca nos homes (3702 paradas máis fronte a 1803 parados máis) e, por grandes grupos de idade, hai 376 persoas paradas máis menores de 25 anos (+4,78 %) e 5129 máis maiores desa idade (+3,18 %).

O paro rexistrado aumenta, sobre todo, nos servizos (5537 persoas paradas máis, un 4,86 %); na agricultura rexístranse 76 persoas paradas máis e na industria, 13 máis. Pola contra, baixa no colectivo sen emprego anterior (118 persoas paradas menos) e permanece case estancado na construción (só 3 persoas paradas menos).

En termos anuais, continua baixando o paro rexistrado: 15.086 persoas paradas menos ca hai un ano, o que supón un descenso do 7,94 % (fronte ao -5,49 % na media estatal). Malia esa evolución positiva, o descenso do paro tamén é inferior ao rexistrado un ano antes: un –7,94 % fronte a un –10,46 %

Contratación

En proporción, medrou máis o número de contratos indefinidos ca o de temporais tanto na comparación mensual como na anual. Con todo, a contratación está marcada pola precariedade: en xaneiro rexistráronse 82.401 contratos, dos que 74.203 foron temporais (o 90 % dos formalizados).

Afiliación á seguridade social

A afiliación media á seguridade social retrocedeu en Galicia e na media estatal, pero na comunidade autónoma diminuíu con máis forza: 1,37 % en Galicia fronte ao 1,08 % na media estatal. En xaneiro había 992.370 afiliacións á seguridade social fronte a 1.071.476 once anos antes. Perdéronse 13.737 afiliacións en relación co mes anterior e, por réximes, 11.518 afiliacións pertencían ao réxime xeral (–1,49 %), 1360 ao de autónomos (–0,64 %) e 860 ao do mar (–4,02 %).

En termos anuais, a ocupación segue avanzando en Galicia menos que na media estatal. Na nosa comunidade hai 18.909 afiliacións máis á seguridade social ca hai un ano, o que equivale a unha suba do 1,94 % fronte ao +2,94 % na media estatal.

Prestacións por desemprego

A protección contra o desemprego mantense en niveis baixos. En decembro de 2018 estaban rexistradas nas oficinas dos servizos públicos de emprego 155.188 persoas paradas con experiencia laboral, e só o 57,4 % percibían unha prestación por desemprego. Malia que no 2018 mellorou algo a calidade das prestacións por desemprego, as contributivas en decembro de 2018 aínda representan só o 47,5 % do total fronte ao 52,5 % das asistenciais

Así pois, a distribución das prestacións por desemprego segundo o tipo é a seguinte: 42.300 persoas percibían unha prestación contributiva (47,5 % do total), 39.179 un subsidio por desemprego (44,0 %), 7576 a renda activa de inserción (8,5 %) e 28 correspondían ao programa de activación de emprego.

CCOO pídelle á Xunta que «tome nota» dos datos do paro e «actúe en consecuencia» na elaboración dos orzamentos

Comisións Obreiras (CCOO) pídelle á Xunta de Galicia que «tome nota» dos datos do paro rexistrado do mes de outubro, coñecidos hoxe, e que «actúe en consecuencia» na elaboración dos orzamentos para o ano 2019. Cómpre lembrar que esta semana se debaten as emendas dos diferentes grupos parlamentarios á proposta orzamentaria do Goberno.

O desemprego subiu en outubro após o remate da campaña do verán

Para a secretaria de Emprego de CCOO, Maica Bouza, os datos do paro «son previsibles e responden á época do ano»: por unha banda, o remate da campaña de verán e a extinción dos contratos asociados; por outra, a recuperación de emprego precario relacionado co ámbito educativo.

En termos xerais, as cifras «reiteran o que xa viñamos dicindo desde Comisións, que a economía galega marcha peor que a media estatal». Bouza tamén lamenta que Galicia continúe «desaproveitando oportunidades de consolidar o emprego creado».

Porén, para acometer a dita consolidación cómpre mudar un modelo produtivo que a voceira de CCOO cualifica de «obsoleto», e insta a Administración autonómica a utilizar as súas competencias para traballar noutra dirección. Segundo a sindicalista, o actual modelo está «intimamente ligado á conxuntura» polo que, cando esta cambie, perderase o emprego asociado. «Galicia precisa un modelo produtivo diversificado, no que primen o coñecemento e o valor engadido», puntualiza Bouza.

A Administración autonómica «ten competencias» para corrixir numerosas eivas do mercado laboral galego, «comezando pola propia casa». Neste sentido, Bouza esixiulle á Xunta «dar exemplo» no que respecta a dar cabo da precaridade laboral no sector público.

Paro rexistrado

No mes de outubro subiu o paro rexistrado por terceiro mes consecutivo: 3424 persoas paradas máis ca no mes de setembro, o que equivale a un incremento do 2,06 % (na media estatal tamén subiu pero en menor proporción, un 1,63 %). Ademais, esa suba é superior á que se produciu no mes de outubro de hai un ano: daquela subía o paro en 1846 persoas con respecto ao mes anterior, un incremento do 1 %. Na comparación anual, hai 16.159 persoas paradas menos rexistradas nas oficinas do Servizo Público de Emprego (SEPE) na nosa comunidade (−8,69 % fronte ao −6,12 % na media estatal).

Polo tanto, segundo os datos das oficinas do SEPE, ao finalizar o mes de outubro había 169.744 persoas paradas (71.014 homes e 98.730 mulleres); dese total, 8.756 son menores de 25 anos.

A suba mensual do paro é maior nos homes (2330 máis) ca nas mulleres (1094 máis) e, por grandes grupos de idade, hai 615 menores de 25 anos máis en paro (+7,55 %) e 2809 máis maiores desa idade (+1,78 %). Na comparación anual, o descenso máis acusado dáse nos homes e, por grupos de idade, nas persoas menores de 25 anos.

Na comparación mensual, o paro rexistrado sobe en todos os sectores de actividade agás na construción (137 persoas paradas menos) e no colectivo sen emprego anterior (33 menos). En proporción, a maior suba dáse na agricultura (814 persoas paradas máis, +15,47 %) e nos servizos (2573 máis, +2,27 %); na industria hai 207 persoas paradas máis (a suba é do 1,11 %). Na comparación anual, a construción segue sendo o sector en que máis descende.

Contratación

Un trazo definitorio da contratación é a elevada temporalidade. O 90,29 % dos contratos formalizados en outubro foron temporais. En cifras absolutas, rexistráronse 103.484 contratos e, deles, 93.431 foron temporais.

No último mes aumentou máis a contratación temporal que a indefinida: 154 contratos indefinidos máis (+1,56 %) fronte a 6512 temporais máis (+7,49 %). Na comparación anual segue avanzando máis a contratación indefinida que a temporal (un 26,54 % máis e un 7,5 % máis, respectivamente), non obstante, o número de contratos indefinidos segue sendo baixísimo (10.053 en outubro).

Afiliación á seguridade social

A afiliación á seguridade social evoluciona peor en Galicia ca na media estatal, tanto en termos mensuais coma anuais: baixou en Galicia no mes de outubro, mentres que na media estatal subiu un 0,69 % (130.360 afiliacións máis). En Galicia perdéronse 690 afiliacións (−0,07 %) ata quedar a cifra de ocupación en 1.013.198 persoas. Segundo o réxime, hai 464 persoas afiliadas menos no réxime xeral (−0,06 %), 322 menos no de autónomos (−0,15 %), mentres que no do mar hai 96 máis (+0,44 %).

No réxime xeral (inclúense os datos de coidadores non profesionais e exclúense os dos sistemas especiais agrario e de empregados de fogar) hai 736 afiliacións máis ca no mes de setembro e, por seccións de actividade destaca, sobre todo, a suba da afiliación na educación (unhas 8.698 máis).

En termos anuais, segue creándose menos emprego en Galicia ca na media estatal (+2,35 % e +3,05 %, respectivamente).

Protección por desemprego

O 48 % das persoas paradas con experiencia laboral carecen de prestación por desemprego e só o 45 % das que si a perciben están cobrando unha prestación contributiva. Así pois, segundo se deduce dos datos do SEPE, a taxa de cobertura (cociente entre o número de persoas beneficiarias de prestacións por desemprego e o número de persoas paradas rexistradas con experiencia laboral) en setembro de 2018 era do 52,04 %.

En setembro de 2018 había 78.734 persoas cobrando unha prestación por desemprego: 35.373 percibían unha prestación contributiva (o 45 % sobre o total das prestacións de desemprego), 34.754 subsidios por desemprego (o 44 % das prestacións), 7947 a renda activa de inserción (o 10 %) e 660 correspondían ao programa de activación de emprego (o 0,84 %).

Daquela, no mes de setembro de 2018 había 72.557 persoas paradas con experiencia laboral que carecían de prestacións por desemprego. Continúa caendo o gasto en prestacións por desemprego (un 2,1 % en relación co mes setembro de 2017).

CCOO, CIG, CSI-F e UGT acusan o novo conselleiro do Medio Rural de «mentir sen pudor» no Parlamento

CCOO, CIG, CSI-F e UGT acusan o novo conselleiro do Medio Rural de «mentir sen pudor» no Parlamento. O titular da carteira, José González Vázquez, afirmou nunha intervención na Cámara autonómica que estaba a rematar coa temporalidade no Servizo Público de Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF). Porén, os sindicatos ínstano a «non faltar á verdade» e lémbranlle que o 60 % do servizo está formado por persoal temporal «en fraude de lei».

Bombeiros forestais traballando na extinción dun incendio
Bombeiros forestais traballando na extinción dun incendio

Segundo os sindicatos, o colectivo consta de 1939 traballadoras e traballadores, dos cales 1200 son temporais en fraude de lei, pois levan máis de tres anos nas súas prazas sen que a Administración lles dese a oportunidade de consolidalas mediante un concurso-oposición, tal como esixe a Lei de emprego público de Galicia.

Doutra banda, do total de efectivos, 436 teñen un contrato de catro meses e outros 610, de nove meses, que suman 1046 traballadores e traballadoras. Isto é, máis da metade do operativo traballa só uns meses ao ano.

Non hai incremento de persoal

Os sindicatos tamén lle reprochan a González Vázquez que o ano que vén non se incrementará en 600 persoas o efectivo, como afirmou perante as deputadas e deputados. Realmente, vanse trasladar á Xunta os postos de traballo que en anos anteriores contrataba durante a época de alto risco á empresa pública Servizos Agrarios Galegos S. A. (SEAGA). Polo tanto, o incremento de efectivos «é igual a cero».

Non hai prevención

CCOO, CIG, CSI-F e UGT aseguran que non hai unha aposta da Xunta pola prevención de incendios. «É unha falacia, porque case todo o orzamento, máis de cen millóns, gástase en extinción». Para as catro organizacións, a maior proba de que non hai prevención é que, no lapso dun mes —do 31 de outubro ao 30 de novembro—, a Consellaría do Medio Rural envía ao paro máis de mil traballadores e traballadoras do SPDCIF, após remataren os contratos de catro e nove meses.

Reunión co conselleiro

Debido a esta situación, os catro sindicatos instan o novo conselleiro a recibir «de maneira urxente» a representación legal do colectivo para constituír unha mesa de diálogo que permita atopar solucións a esta precariedade.

Por último, CCOO, CIG, CSI-F e UGT anuncian que pedirán reunións coas deputadas e deputados que constitúen o grupo de especialistas que se encargará de revisar o funcionamento do SPDCIF, aos que exporán as súas reivindicacións.

CCOO valora os datos positivos da EPA pero matiza que o crecemento da economía non se traslada ao emprego

O Sindicato Nacional de CCOO de Galicia valora os datos positivos da enquisa de poboación activa (EPA) do terceiro trimestre do ano, pero observa «certa ralentización» respecto doutros anos. Desde Comisións tamén amosan a súa preocupación porque o crecemento da economía non se está trasladando ao mercado de traballo: este ano é do 2,8 %, porén, a creación de emprego é do 2,2 %.

A secretaria de Emprego de CCOO, Maica Bouza, alerta dos «grandes desequilibrios» nos sectores produtivos. Mentres aumenta a ocupación na agricultura e no sector dos servizos, pérdese na construción e na industria.

«Galicia non pode seguir perdendo emprego industrial e apostando por servizos de baixa calidade», censura Bouza. Na súa opinión, este modelo está «intimamente ligado á conxuntura» polo que, cando esta cambie, perderase o emprego asociado. «Galicia precisa un modelo produtivo diversificado, no que primen o coñecemento e o valor engadido», puntualiza a sindicalista.

Mellorar as condicións laborais

En opinión da secretaria de Emprego de CCOO, agora «é o momento» de aproveitar a mellora do emprego para progresar nas condicións laborais das 139.000 galegas e galegos que traballan a tempo parcial, situación na que están «porque non lles queda outro remedio, na maioría dos casos». Tamén esixe combater a fraude nos casos en que a xornada parcial non se corresponde co número de horas realizadas, ou na contratación temporal que debera corresponder xa a contratación indefinida.

Ademais, na liña do Acordo de Emprego e Negociación Colectiva (AENC) asinado este ano, Bouza salienta que tamén «é o momento» de subir os salarios de todas as traballadoras e dos traballadores, «que co sacrificio das súas condicións laborais contribuíron á mellora da situación económica».

Por último, Bouza insta a Xunta de Galicia a aproveitar os orzamentos autonómicos para corrixir as eivas sinaladas, porque o proxecto presentado «non vai nesa dirección». Segundo a sindicalista, «esta é a Galicia real á que Feijóo debe dar respostas», especialmente para as 153.000 persoas desempregadas, os 53.000 fogares con todos os membros no paro e os 32.200 nos que non entra ingreso ningún.

Análise da EPA

Segundo a enquisa de poboación activa, a poboación ocupada aumenta en 20.700 persoas no terceiro trimestre de 2018 respecto ao trimestre anterior (un 1,92 % fronte a un incremento do 0,95 % na media estatal). Non obstante, o emprego avanzou menos ca en anos anteriores: no terceiro trimestre de 2017 creábanse 23.600 postos de traballo (un 2,2 %) e no mesmo trimestre de 2016 eran 23.900 (un 2,3 %). Nos últimos doce meses, o emprego medrou en 24.000 persoas e, en proporción, segue aumentando menos ca na media estatal (un 2,23 % e un 2,51 %, respectivamente).

O número de persoas ocupadas subiu ata 1.096.500, co que aínda quedan por recuperar 119.900 empregos para volver aos valores de hai dez anos.

Polo tipo de xornada, no terceiro trimestre de 2018 creouse emprego a xornada completa en detrimento do da xornada parcial (29.900 persoas ocupadas máis a xornada completa fronte a 9.200 menos a xornada parcial) e dos empregos que se crearon no último ano, o 98 % foron a xornada completa. Con todo, o 12,7 % da poboación ocupada en Galicia ten un posto de traballo a xornada parcial e das persoas que traballan a neste tipo de xornada, o 56,6 % fano porque non atoparon un traballo a xornada completa e só o 8,1 % afirmou non querer un traballo de xornada completa.

Por sectores, en comparación co segundo trimestre de 2018, créase emprego no primario (6100 persoas máis ocupadas, un 9,5 %) e nos servizos (18.200 persoas máis ocupadas, un 2,4 % máis), mentres que na construción se perden 1300 empregos (−1,9 %) e na industria 2400 (−1,4 %). En comparación con hai un ano, hai 39.500 persoas máis ocupadas nos servizos (un 5,3 % máis) e 1000 máis na construción (un 1,5 % máis) fronte a 8000 menos no sector primario (−10,2 %) e 8.500 menos na industria (−4,8 %).

No que atangue é evolución do emprego asalariado, hai 14.200 persoas máis traballando por conta allea que no segundo trimestre de 2018 (11.100 indefinidas e 3100 temporais) e 31.600 máis ca hai un ano (34.700 indefinidas fronte a 3100 temporais menos). A taxa de temporalidade estaba no 26,8 % no terceiro trimestre de 2018 (28,1 % no terceiro trimestre de 2017).

Polo tipo de sector, no terceiro trimestre de 2018 aumentou a poboación asalariada no privado en detrimento da do sector público (18.900 persoas asalariadas máis no privado fronte a 4700 menos no público). Nos últimos doce meses creáronse 27.000 empregos asalariados no sector privado e 4600 no público.

A taxa de temporalidade no sector privado era do 27,6 % no terceiro trimestre de 2018 e no público do 23,8 %. Atendendo á idade, o colectivo máis castigado pola alta temporalidade é a xuventude: nas persoas de 25 a 29 anos alcanzaba o 54,8 % e nas menores de 25 anos disparábase ata o 72,4 %.

Malia non figuraren no paro 22.100 persoas en relación co trimestre anterior e 28.700 en relación co terceiro trimestre de 2017, o desemprego segue cebándose cun número avultado de persoas: 153.000. Delas, o 41 % son paradas de longa duración. A taxa de paro está no 12,2 % (11,1 % nos homes e 13,4 % mulleres) e no caso das persoas menores de 30 anos sobe ata o 23,8 %.

A poboación activa segue diminuíndo en Galicia, mentres que na media estatal aumentou. No terceiro trimestre de 2018 había 1400 persoas activas menos ca no trimestre anterior e 4800 menos ca un ano antes.

Malia a baixada do paro, no terceiro trimestre de 2018 están en paro todos os membros activos en 53.000 fogares, e en 32.200 non entran ingresos de ningún tipo.

Os sindicatos mobilízanse o mércores contra a precariedade laboral no servizo contraincendios

Os sindicatos Comisións Obreiras (CCOO) e outras organizacións anunciaron esta mañá mobilizacións contra a precariedade laboral no Servizo Público de Defensa contra Incendios Forestais (SPDCIF). As protestas comezarán o mércores, día 31 de outubro, cadrando co cesamento de 436 traballadoras e traballadores fixos-descontinuos. O persoal concentrarase entre as 11 e as 12 horas na explanada da actual estación de autobuses da capital de Galicia.

No centro, Carlos Hermida, voceiro de CCOO
No centro, Carlos Hermida, voceiro de CCOO

Segundo os sindicatos, o modelo da Xunta de Galicia para a prevención de incendios forestais é «obsoleto». O voceiro de CCOO, Carlos Hermida, foi máis aló e denunciou que a Administración autonómica mantén o servizo nun «abandono total».

Na súa opinión, existe unha «aposta clara» do Goberno galego para incentivar as empresas privadas. Puxo como exemplo as bases de helicópteros, que saen máis caras que coa xestión directa pública. Outro exemplo do abandono é que «hai traballo para todo o ano», como o proba que o operativo de tres meses acabou sendo contratado por máis tempo porque foi necesario.

Mil despedimentos nun mes

As protestas repetiranse o vindeiro 30 de novembro, cando rematen os contratos dos 610 empregados e empregadas do operativo contratado por nove meses. En total, máis de mil efectivos despedidos no intervalo dun mes.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies